ASSAN PANEL ŞİRKƏTİNİN DAYANIQLILIĞA BAXIŞI

Türkiyənin qabaqcıl sənaye müəssisələrindən olan "Kibar Holding"in qrup şirkətlərindən olan Assan Panel şirkətinin son 10 ildə atdığı addımların təməlində onun dayanıqlılığa baxışı dayanır. Assan Panel öz məhsul çeşidləri ilə təbii yolla dayanıqlı binaların inşa edilməsinə töhfə verməklə yanaşı, istehsalat proseslərini bütövlükdə ətraf mühitə zərər vurmayan metod və texnologiyalardan istifadə etməklə həyata keçirir. Ətraf mühitə və insanların sağlamlığına həssaslıqla yanaşan məhsulları ilə Assan Panel müxtəlif sektorlar üçün xidmətlər və həllər təqdim edir. Şirkət həmçinin bütün idarəetmə prosedurlarında tam şəkildə rəqəmsallaşma prosedurlarını başa çatdırma yolunda əmin addımlarla irəliləməklə yanaşı, öz işçilərini, təchizatçılarını, müştərilərini və bütün tərəfdaşlarını əhatə edən dayanıqlılıq anlayışını mənimsəyir.

Surdurulebilirlik

Dayanıqlı bir gələcək inşa edirik!

"Kibar Holding"in dayanıqlılıq yanaşmasının əsasında şirkətin təsisçisi və fəxri sədri Asım Kibarın Kibar Qrupunun əsas dəyərləri kimi müəyyənləşdirdiyi dürüstlük və etibarlılıq prinsipləri dayanır. Köklü korporativ idarəetmə ənənəsi, yenilikçi baxış bucağı, biznes etikası anlayışı, sosial məsuliyyət mədəniyyəti və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qoşulduğumuz Qlobal Prinsiplərə dair Konvensiyasına (United Nations Global Compact, UNGC) uyğun olaraq formalaşan dayanıqlılıq anlayışı "Kibar Qrupu"nun biznes həyata keçirmə mədəniyyətini formalaşdırır. Qlobal Prinsiplərə dair Konvensiyanı mənimsəyən Kibar Qrupu öz işçiləri üçün insan haqlarının qorunduğu, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyinə prioritet verilən, peşəkar inkişafın dəstəkləndiyi, ədalətli və bərabər imkanlar nəzərdə tutulan iş həyatı təmin edir. Assan Panel olaraq, bütün fəaliyyətlərimizdə işgüzar dünyadakı qlobal və dayanıqlı sosial məsuliyyət anlayışını inkişaf etdirməyə əsaslanan Qlobal Prinsiplərə dair Konvensiyanın prinsiplərinə və "Kibar Holding"in bu əsaslara uyğun olaraq müəyyənləşdirdiyi siyasət və strategiyalara riayət edirik. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin hədəfi - yoxsulluğun aradan qaldırılması, ətraf mühitin mühafizəsi, iqlim böhranına qarşı tədbirlər görülməsi, rifahın ədalətli bölünməsi və sülhdür. BMT-nin hazırladığı Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri bunlardan ibarətdir: Assan Panel olaraq, ətraf mühit və cəmiyyət qarşısında məsul olduqlarımızı bu plan çərçivəsində həyata keçiririk və sektorda bu sahənin qabaqcılları olan istehsalçıları təşviq etmək məqsədi güdürük. Korporativ strateji hədəflərimizə uyğun prioritet inkişaf məqsədlərimizi müəyyənləşdirmişik, 2030-cu ilə qədər dayanıqlılıqla bağlı hədəflərimizə doğru fəaliyyətlərimizi genişləndirərək dayanıqlı vəziyyətə gətirməyə davam edəcəyik. Assan Panel olaraq, innovativ, dayanıqlı, enerji səmərəliliyi təmin edən məhsullarımızla və həll variantlarımızla müasir enerjiyə çıxışı asanlaşdırırıq. Bu nöqteyi-nəzərlə diqqət mərkəzində dayanan altı inkişaf məqsədi istiqamətində mütəmadi olaraq inkişaf etməyi və biznes həyata keçirmə formamızı buna uyğun olaraq inteqrasiya etməyi hədəfləyirik.

Diqqət mərkəzimizdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 6 maddəsi dayanır:

Surdurulebilirlik
Surdurulebilirlik

Sürdürülebilirlik ilkeleri ile büyüyoruz

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel 22,5 milyon m2/yıl üretim kapasitesine ulaşarak izolasyon panel çözümleri ve sistemleri sektörünün lider kuruluşu konumuna gelmiştir. Tuzla, Balıkesir, İskenderun, Ürdün ve Azerbaycan tesisleri ile faaliyetlerine devam etmektedir. Çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı bir plan dahilinde yerine getiren şirket sektörde bu alanda öncü olarak üreticileri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Tüm tesislerinde ürün ve faaliyetleriyle birlikte sürdürülebilir ve çevreci binaların inşa edilmesine katkı sağlamakta ve büyümesini sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

İnsanı güçlendiriyoruz

Assan Panel, çalışanlarına insana saygılı, adil, katılımcı, çeşitliliği destekleyici ve sürekli gelişime önem veren bir iş ortamı sunmaktadır. Bu koşulları sağlamak amacıyla İş Kanunu Hükümlerinin yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Konvansiyonları, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi uluslararası anlaşma, karar ve standartlar rehber alınmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği 2019

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmesi için kadın çalışanların istihdamını destekleyen ve güçlendiren uygulamalar devam etmektedir. Kadınların iş hayatına katılımını teşvik etmek amacıyla çeşitli faaliyetler sürdürülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda kadın çalışan sayısı son beş yılda %24 oranında artmıştır

Surdurulebilirlik

İş sağlığı ve güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Assan Panel’in öncelikli konuları arasındadır. İş Sağlığı ve Güvenliği süreçleri uluslararası standartlar doğrultusunda İSG kurullarının sorumluluğunda yönetilmektedir.

Çalışan Katılımı - Çalışan Öneri Sistemi

Assan Panel’de tüm çalışanların önerilerini iletebilecekleri bir öneri sistemi bulunmaktadır. Öneri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilen öneriler uygun görüldüğü takdirde hayata geçirilmektedir. Öneriler, şeffaf bir süreçle üç ayda bir yapılan değerlendirmeler sonucunda öneri ödül sistemi kapsamında ödüllendirilmektedir.

Gelecek için yenileniyoruz

Assan Panel’de ürün güvenliği, ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti en yüksek standartlarda yönetilen bir iş önceliğidir. Sektörün gerektirdiği uluslararası standartların yanı sıra müşteri beklentilerini karşılamayı hedefleyen çok sayıda kalite ve güvenlik standardı takip edilmektedir. Gelişen teknoloji ve dijital olanakları iş modelleri ile birlikte değerlendirerek müşterilerine farklılaşan ürün ve hizmetler sunan Assan Panel, etkin ve şeffaf iletişimi esas alarak müşteri odaklı iş süreçleri geliştirmektedir. Her yıl yapılan bağımsız müşteri memnuniyeti araştırmaları sonuçlarına göre gerekli çalışmaları yapmakta, ürün ve hizmetlerin sağladığı katma değeri artırmaktadır. Müşteri geri bildirimleri belirli bir sistematik ile takip edilmekte, değerlendirilmekte ve en kısa zamanda yanıtlanmaktadır. Ar-Ge ve inovasyon stratejilerinin temelini; verimliliğin artırılması, kaynak kullanımının ve atık üretiminin azaltılması, ürün kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması, paydaşlar için değer yaratacak yeni iş modelleri ve teknolojilerin üretilmesi, çevreci ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi oluşturmaktadır. Sürdürülebilir büyüme kapsamında temiz ve çevreye duyarlı yeni ürün ve proje sayısı artırılmaktadır. Assan Panel, gelişen teknoloji ve dijital olanakları iş modelleri ile birlikte değerlendirerek müşterilere farklılaşan ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Surdurulebilirlik

Ar-ge ve inovasyon

Ar-ge ve inovasyon assan panel’de sürdürülebilirlik Yapı izolasyon malzemelerinde kullanılan polimer dolgu malzemesinin yeniden dizayn edilerek ısıl iletkenlik katsayısı iyileştirilmiş yapı malzemesi Ar-Ge laboratuvarlarımızda geliştirilmiştir. Isıl iletkenlik katsayısı iyileştirilen dolgu malzemesi sayesinde standart poliüretan dolgulu yapı malzemesinden %20 daha fazla ısı verimliği sağlanmış olmaktadır. Ek olarak HFC, CFC, HCFC gazlarını içermediği için çevre dostu gaz kullanımı ile sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanmaktadır. Geliştirdiği yeni teknolojiler ve enerji tasarrufu sağlayan çözümler ile yapı sektöründe diğer üreticilere öncülük etmektedir.

Surdurulebilirlik

Gelecek nesilleri önemsiyoruz

Assan Panel, üretimden dağıtıma her aşamada faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkilerini azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak için çalışmaktadır. Hayata geçirilen enerji verimliliği projeleri ve iyileştirme çalışmaları sonucunda enerji yoğunluğu azaltılmıştır. Üretim bazında enerji yoğunluğu son beş yılda %4,5 oranında düşürülmüştür. Atıkların azaltılması, geri kazanılması ve çevreci yöntemlerle bertaraf edilmesi, Assan Panel’in öncelikleri arasında yer almaktadır. Benimsenen sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve inovasyon tabanlı üretim modeli sonucunda atık miktarı son 5 yılda %33,1 oranında azaltılmıştır. 2016 yılında %91,3 olan geri kazanım oranı 2020 yılında %96,7’ye yükselmiştir.

Sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz

Assan Panel, çevresel sorunların yarattığı potansiyel tehditleri, çevre dostu teknoloji ve ürünler geliştirerek fırsata dönüştürmektedir. Ürün portföyünde yer alan çevreci ürünler ile düşük karbon ekonomisine katkı sağlamaktadır. Doğal aydınlatma ürünleri ve kendi enerjisini üreten binaların inşasına uygun Solar Kepli Panel ve Çatı Üzeri GES uygulamalarıyla Assan Panel, sürdürülebilir modern enerji çözümleri sunmaktadır.

Surdurulebilirlik

Sürdürülebilirlik yaklaşımına verdiği önem ve çevre duyarlılığının doğal sonucu olarak ISO 14001 çevre yönetim sistem belgesini 2012 yılında almıştır. Assan Panel Kalite anlayışı; sınırlarımızın dışında da GostRusya ve Ukr - Sepro / Ukrayna kalite sertifikaları ile tescillenmiştir. Assan Panel, sandviç panellerde 2015–2016 yıllarında yangın, rüzgar ve darbeye dayanıklılık konusunda uluslararası FM Global sertifikalarını almıştır. Aynı zamanda, iç mekan hava kütlesini bozmayan, çevre dostu ürünleriyle UL Greenguard ve Greenguard Gold sertifikalarını da almaya hak kazanan ilk ve tek firma olmuştur. Tüm bunlara ek olarak 100mm taşyünü dolgulu çatı paneli ile gerçekleştirilen yangın dayanım testlerinde 3 saat 49 dakika süreyle yük taşıma kapasitesini, bütünlüğünü ve yalıtım fonksiyonlarını koruyarak REI180 sonucunu elde eden ilk ve tek üreticidir.

Paydaşlarımızı teşvik ediyoruz

Assan Panel’in sürdürülebilirlik anlayışı, sadece kendi uygulamalarını değil aynı zamanda tüm paydaşlarının uygulamalarını da kapsayan bir yaklaşımı temel almaktadır. Bu doğrultuda, ham madde temininden üretime ve dağıtımdan son müşteriye kadar tüm değer zincirinde yer alan tedarikçi, üretici, dağıtıcı, perakendeci ve müşterilerini kapsayan paydaşlarla ilişkilerini; paydaşlarının ekonomik, insan hakları, çevresel ve sosyal boyutlardaki faaliyetlerini gözeterek sürdürmektedir.

Tedarik zinciri yönetimi

İş Etiği İlkeleri, Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele, Zorla Çalıştırma, Çocuk İş Gücü, Taciz, Ücretlendirme, Çalışma Saatleri, Fark Gözetmeme, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Biyolojik Çeşitlilik, Dürüstlük, Kalite ve Sürekli Gelişim ile Bilgi Güvenliği konularında tüm tedarikçilerin uyması gereken kurallar detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Assan Panel, bu ilkeler çerçevesinde sektörlerinin gerektirdiği standartları tedarik zincirlerinden talep etmektedir.

Surdurulebilirlik

Toplum için paylaşıyoruz

Kibar gönüllüleri’ne destek orman yangınlarında zarar gören canlılara destek Assan Panel, Kibar Grubu’nun hayata geçirdiği odağında “çocuk” ve “eğitim” olan Kibar Gönüllüleri projesine çalışanıyla katkı sağlamaktadır. Bu proje kapsamında gerçekleştirilen “Dezavantajlı Okullara Destek Projesi” ile bugüne kadar üç farklı bölgede gönüllülük faaliyetleri düzenlenerek 4.000 çocuğa ulaşılmıştır. Assan Panel çalışanları ve aileleri, orman yangınlarında zarar gören canlılara destek sağlamak amacıyla Kibar Gönüllüleri, Help Steps, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (Haçiko) iş birliğiyle düzenlenen “Adımlarımızı İyiliğe Dönüştürüyoruz” projesine aktif katılım sağlamış ve destek vermiştir.

Sonuç Bulunamadı
Sonuç Bulunamadı
Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Ediyoruz
June, 2021